buy1

 

ebay_paypal

האם מהצעתי להוריי לכתוב את סיפור חייהם משתמע שאני נפרד מהם?

העיסוק בקורותיו של אדם, בסיפור חייו, נוגע גם במוות. המוות כרוך בחיים והחיים – בסיומם. אך טבעי הוא שאדם נפרד מהוריו, מיקיריו. לעתים חייו עומדים לו מנגד, לעתים הוא ניצל ממוות. אדם מזדקן וחולשת החומר מכתיבה לו התנהלות אחרת, נולדים לו נכדים ונינים שקוראים לו 'סבא', הוא מלווה חברים בדרכם האחרונה, הוא נזכר במה ששכח ושוכח את מה שזכר...

רבים חוששים שאם יציעו להוריהם לספר או לכתוב את סיפור חיים ישתמע מכך שהם מבקשים להוריד את המסך ולסגור את הגולל, ולא היא.

סיפור חיים אינו סיפור קמילתו של אדם, אלא תיאור התפתחותו, השתנותו, התבגרותו למי שהוא, סיפור שיאי חייו, ואין מי שיוכל לספר זאת טוב ממנו.

בקשו את הסיפור כמתנה לכם ולילדיכם. מתנה יקרת ערך שתוכלו לקבל אך ורק מהוריכם.

מי שנלקח במפתיע ולא מספיק להשאיר את סיפורו הכתוב לדורות הבאים – משימת תיעוד סיפורו שונה בתכלית, ולעתים מטרתה המיידית היא עיבוד האבל והפרֵדה. במקרה כזה, התהליך שעוברים הנותרים אחריו חשוב לא פחות מהתוצאה.

בשני המקרים – ספרי זיכרונות וספרי זיכרון חוגגים את החיים ואת המשכיותם.
זו השקפת העולם שמובילה את הסיפור שנשאר.

אנו מציעים מבט עכשווי על העבר למען מי שפניו לעתיד.

article24